Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Ureditev meje

 

Postopek ureditve meje se lahko izvede zaradi različnih vzrokov, tudi kot predhoden postopek drugih geodetskih storitev, kot so parcelacija, izravnava meje in drugo. Izvede se na zahtevo lastnika parcele, katere meje se urejajo.
Postopek ureditve meje je sestavljen iz tehničnega in upravnega dela postopka. Tehnični del postopka je izdelava elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje, medtem ko je upravni del postopka izdaja odločbe, ki jo izda Geodetska uprava RS.


Postopek:
Geodetsko podjetje na zahtevo lastnika začne postopek ureditve meje. Najprej si pridobi vse potrebne podatke, ter po potrebi izvede tudi predhodno terensko meritev na katero ne povabi lastnikov. Ko ima pripravljene vse potrebne podatke razpiše mejno obravnavo, na katero povabi lastnike parcele, katerih meje se urejajo ter vse lastnike sosednjih parcel, katerih se meja dotika.
Na mejni obravnavi lahko lastniki najprej pokažejo mejo v naravi, geodet pa jim pokaže potek katarstrske meje. Če je med pokazano in katastrsko mejo razlika, mora geodet upoštevati katastrsko mejo, vendar pa mora upoštevati tudi natančnost katastrskih podatkov.
Na mejni obravnavi se vodi tudi zapisnik, kateri se priloži v elaborat. Geodet v pisarni izdela elaborat ureditve meje, ki ga preda na Geodetsko upravo RS.
Geodetska uprava RS elaborat pregleda. Če se katera od strank v postopku s katastrsko mejo ne strinja, Geodetska uprava RS razpiše ustno obravnavo. Če se stranka v postopku še vedno ne strinja z mejo, jo Geodetska uprava RS pozove, da sproži postopek na sodišču. Če tega ne stori v določenem roku oziroma če se vse stranke v postopku z mejo strinjajo, Geodetska uprava RS izda odločbo. Po pravnomočnosti odločbe se meja vpiše kot urejena meja.

 

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016