Naše storitve

 

 

 

 

Geodetske storive po celi sloveniji

 

GEOmeter, geodetske storitve, Jasna Golob s.p.

 

Tel.: 031-616-994                  Email: geo.jasna@gmail.com

Vec

 

  hit counter

  Geodet Ptuj

  
     
 

Parcelacija

 

Pri postopku parcelacije lahko gre za združitev dveh ali več parcel ali delitev ene parcele na več manjših.


Parcele, ki jih želimo združiti, morajo izpolnjevati določene zahteve, kot so enako lastništvo parcel, služnosti, hipoteke in druge pravice vpisane v zemljiški knjigi.


Pri delitvi parcele je glavni pogoj, da so meje parcele, ki se deli predhodno urejene (imajo status urejene meje). Upoštevati je potrbno tudi nekatere druge pogoje, predvsem želje stranke, seveda če je to mogoče.
Parcelacije ni mžno izpeljati, oziroma le pod določenimi pogoji:
- če so na območju, na katerem naj bi se izvedla parcelacija, sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi uredbe Vlade RS in odloka občinskega sveta, s katerim je parcelacija prepovedana – NI MOŽNO IZVESTI
- če je na območju, na katerem naj bi se izvedla parcelacija, uvedena komasacija na podlagi ZUreP-1ali Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 59/96) – NI MOŽNO IZVESTI
- če je namen parcelacije določitev gradbene parcele obstoječemu objektu (na podlagi pravnomočne odločbe je možno izvesti parcelacijo) – JE MOŽNO IZVESTI (potrebno upoštevati pogodbo)
- če je namen parcelacije gradnja novega objekta – JE MOŽNO IZVESTI (potrebno je upoštevati prostorski izvedbeni plan, lokacijski načrt, prostorske ureditvene pogoje)
- če je parcela gozd in je manjša od 5 hektarjev, se lahko deli samo:

  · če ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena     namenska raba gozd,

  •   · če je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture,

  •   · če so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.

GEOmeter

Uporabne povezave

*Geodetska uprava RS

*E-prostor (zbirke prostorskih podatkov)

*Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

*Zemljiška knjiga

*GERK

 

  Geodet Ptuj Geodet Maribor Godet Ptuj Maribor

 
 

 

© Copyright Boštjan Kapl. All Rights Reserved. Posodobljeno 8. 4. 2016